Algemene leverende voorwaarden. Lees het zorgvuldig door.

OVEREENKOMST ( Website )

Leveringsvoorwaarden XLWebsite

Mevr. M.E.M. Timmermans, Torenweg 5a, 3235 NS te Rockanje, hierna XLWebsite genoemd en klant, de natuurlijke of rechtspersoon, hierna genoemd Opdrachtgever zijn met aangaan van de samenwerking het volgende overeengekomen.

Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door XLWebsite, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door akkoord te gaan met een overeenkomst of offerte verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze overeenkomst vervangt alle eerder mondelingen afspraken.

Artikel 1:   Voorwaarden voor deelname aan producties

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XLWebsite aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Benodigde gegevens niet tijdig aan XLWebsite zijn verstrekt, heeft XLWebsite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Foto/Video

Foto’s worden aangeleverd door de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Foto’s welke de klant aanlevert moeten vrij zijn van rechten en niet in strijd zijn met portret en modelrechten. Foto’s, video en geluidsopnames vallen binnen de regels omtrent intellectueel eigendomsrecht. XLWebsite is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe dan wel indirecte schade in geval er overtreding van publicatie rechten op beeld en geluid-materiaal.

Teksten

Teksten worden aangeleverd door de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Teksten kunnen in vallen onder auteursrecht en plagiaat is op het internet de grootste ergernis van schrijvers. XLWebsite is op geen enkele manier aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade ter gevolge van plagiaat.

Offerte

De offertes en prijsopgaven opgesteld door XLWebsite zijn geheel vrijblijvend en blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door XLWebsite.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en XLWebsite zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

XLWebsite is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat XLWebsite is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 2:  Rechten en plichten van opdrachtgever

Opdrachtgever heeft na de afgesproken betaling recht op de website. Onder de website wordt een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s‚ inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases verstaan.

Opdrachtgever is en blijft altijd verantwoordelijk voor eventuele teksten, model-, portret- en fotorechten.

Meldingsplicht
Opdrachtgever is verplicht melding te maken bij XLWebsite wanneer hij of zij op de hoogte wordt gesteld dat foto’s of teksten of andere inhoud op de website in strijd zijn met de wet.

Aanpassingen

Opdrachtgever kan altijd teksten en foto’s laten veranderen aan de website. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het geleverde werk.

Inlogcodes
Inlogcodes blijven om de website te kunnen aanpassen blijven in beheer van XLWebsite, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer is overeengekomen dat u zelf veranderingen wilt kunnen maken op uw website en van XLWebsite de inlogcodes heeft ontvangen, vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

Garantie
Een website zoals XLWebsite voor u maakt bestaat uit software en codes welke moeilijk te kraken zijn. Toch blijft er altijd een kleine kans dat kwaadwillende moedwillig schade toe brengen aan systemen. Meestal is deze schade tijdelijk maar zal keer op keer opnieuw moeten worden beoordeeld. XLWebsite zal er alles aan doen om problemen te voorkomen maar is niet aansprakelijk voor schade van buitenaf.

Verhuizen en opzeggen
Opdrachtgever heeft het recht om de URL weg te verhuizen. XLWebsite berekent hiervoor administratie kosten. Na de betaling ontvangt u een verhuiscode welke u nodig heeft om het domein te verplaatsen.


Opzeggen van het hostingscontract, kan tot 1 maand voor de verlengdatum van de overeenkomst. Na deze datum zal weer een heel jaar in rekening worden gebracht. Wanneer u de URL (Domeinnaam) niet wilt verhuizen, laten wij deze vervallen.

Artikel 3:    Rechten en plichten van XLWebsite

Intellectueel eigendom

XLWebsite is intellectueel eigenaar van alle teksten, logos, afbeeldingen, websites die door XLWebsite zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, enzovoorts. 

Updates

XLWebsite draagt zorg voor alle updates van de door ons beheerde websites. Dit betekent dat wij met een vaste regelmaat inloggen op uw website om deze updates uit te voeren.

Vrijwaring

XLWebsite is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor mogelijke (nadelige) gevolgen van storingen waardoor de website korte of langere tijd onbereikbaar is.

XLWebsite is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor mogelijke (nadelige) gevolgen voor de Opdrachtgever als gevolg van de plaatsingsbeleid van promotiemateriaal van XLWebsite als mede Partners van XLWebsite, dan wel door publicatie op sociaal media, televisie en magazines.

Datagebruik

XLWebsite heeft ten alle tijden het recht om een website te blokkeren voor publiek, wanneer er korte of langere tijd meer data wordt gebruikt dan voorzien. Voor de hoeveelheid data welke korte tijd mag worden geproduceerd, geldt een maximum van 50% boven gemiddeld.

SPAM

XLWebsite heeft ten alle tijden het recht om een website te blokkeren, wanneer er vanaf uw domein grote hoeveelheden spam wordt verstuurd.

Opschorten

XLWebsite is bevoegd bij lopende onderzoeken de website buiten werking te zetten wanneer een officiële instantie ons hierom verzoekt.

Artikel 4:        Slotbepalingen

De administratie van XLWebsite levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement naar keuze van XL